Zestawienie publikacji i referatów

Wykaz osiągnięć w pracy naukowej

Rozprawa doktorska na temat:

"Wpływ wybranych elementów środowiska geograficznego 

na odpływy w małych zlewniach Beskidu Niskiego".


Opublikowane prace naukowe udostępnione w obiegu społecznym.

 1. Żychowski J., Lach J., Tabor J., 1979. Der Dehnungskoeffizient fur die Oberflache als morphometrisches Mass des Reliefs. Wissenschaftliche Zeitschrift. Dresden. (udział – 40 %)
 2. Żychowski J., Lach J., Tabor J., 1980. Współczynnik rozwinięcia powierzchni jako wskaźnik syntetycznego przedstawienia rzeźby. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie z. 71, Prace Geograficzne VIII. (udział - 40 %)
 3. Kawka G., Żychowski J., 1984. Układ pomiarowy powierzchni plam barwnych tworzących obraz. Patent PRL, OPIS nr 193379., ŚWIADECTWO (udział – 30 %)
 4. Żychowski J., 1988. Wpływ wybranych elementów środowiska geograficznego na kształtowanie wezbrań w małych zlewniach wschodniej części Beskidu Niskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych, Tom XXX/1-2, Styczeń-grudzień 1986 r., s. 60-63.
 5. Żychowski J., 1988. Wpływ wybranych elementów środowiska geograficznego na odpływy w małych zlewniach Beskidu Niskiego. Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1996, 1987.
 6. Żychowski J., 1991. Propozycja ilościowej oceny przestrzennego rozmieszczenia cech elementów środowiska geograficznego w zlewniach. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie z. 142, Prace Geograficzne XIII, s. 189-195.
 7. Żychowski J., 1995. Zagrożenie dla środowiska geograficznego eksploatacją żwirów na Jasiołce. Człowiek a Środowisko, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń 24-27 sierpnia 1995, s. 219-222.
 8. Żychowski J., 1996. Ocena porównawcza reprezentatywności posterunków opadowych w Beskidzie Niskim. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, z. 184, Prace Geograficzne XVI, s. 83-101.
 9. Żychowski J., 1996. Wdrażanie zasad ekorozwoju w podstawowych jednostkach samorządowych przy wykorzystaniu instrumentów prawnych. 1996, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 20, "Wdrażanie polityki ekorozwoju. (materiały pokonferencyjne), Kraków 1995, s. 99-102.
 10. Żychowski J., 1999. Zróżnicowanie odpływów gruntowych w rzeźbie rusztowej na przykładzie reprezentatywnych zlewni Beskidu Niskiego. Wiadomości Ziem Górskich 1999 r., s. 33-49.
 11. Żychowski J., 2000. Przyczyny różnej transformacji opadów w odpływy w dwóch zlewniach Beskidu Niskiego. [w:] Działalność człowieka i jego środowisko, red. Z. Zioło. Wyd. Nauk. AP, Kraków, s. 93-121.
 12. Żychowski J., Lach J., Kolber M., Górski P., 2000. Właściwości fizyczno - chemiczne wód podziemnych nekropolii Polski południowo-wschodniej. [w:] Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, v. I. Red. Burchard J., Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 249-261. (zbieranie materiału w terenie, zebranie literatury, pisanie, udział – 70 % )  
 13. Żychowski J., Lach J., Kolber M., 2000.Przestrzenna zmienność chemizmu wód podziemnych w otoczeniu nekropolii w Polsce południowej. [w:] Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. V.I. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 261-269. (zbieranie materiału w terenie, zebranie literatury, pisanie tekstu, poprawa, udział – 70 % )
 14. Żychowski J., 2000. Wpływ masowego grobu zlokalizowanego w utworach aluwialnych na jakość środowiska przyrodniczego. [w:] "Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia", 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 IX 2000 r., Wrocław 2000 r., s.161-167.
 15. Żychowski J., 2000. Obieg cynku i miedzi w strefie progu Pogórza karpackiegona przykładzie okolic Bochni. [w:] " Działalność człowieka i jego środowisko", red. Z. Zioło. Wyd. Nauk. AP, Kraków, s.153-163.
 16. Żychowski J., Lach J., Kolber M., 2002. Zróżnicowanie zawartości lizyny i kwasu glutaminowego w wodach podziemnych na wybranych cmentarzach w Polsce południowo - wschodniej. [w:] "Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce", v. II. Red. Burchard J., wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 241-251. (zbieranie materiału w terenie, zebranie literatury, pisanie tekstu, udział –  70%)
 17. Żychowski J., Warcholik W., 2002.Przewodnik wycieczkowy. Wycieczka nr 3. Beskid Niski. 51 Zjazd PTG w Nowym Sączu. Kraków - Nowy Sącz 26 - 30 VI 2002 r., s. 37-58. (opracowanie i pisanie połowy tekstu, udział – 50 %)
 18. Żychowski J., 2002. Jakość wód podziemnych w gminie Nowy Wiśnicz. [w:] Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Pod red. Zb. Górki, A. Jelonka, Kraków., s. 289-295.
 19. Żychowski J., 2002. Zalesianie stoków górskich w strefach nadgranicznych przyczyną degradacji środowiska przyrodniczego w przyszłości. [w:] Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Uniwersytet Rzeszów, s. 99-117.
 20. Żychowski J., 2002. Miernik regionalnej fizyczno - chemicznej jakości wody do picia. [w:] "Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce", v. II. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, red. Burchard J., Łódź, s. 275- 282.
 21. Żychowski J., Kolber M., 2003. Zróżnicowanie składu chemicznego gleb na obszarze zurbanizowanym w strefie progowej Karpat (na przykładzie gminy Brzesko. [w:] Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji (red. J. Lach), Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, Akademia Pedagogiczna, Kraków, s. 240-249). (koncepcja, zbieranie materiału w terenie, zebranie literatury, pisanie tekstu, udział – 90 %)
 22. Żychowski J., Lach J., Kolber M., 2003. Występowanie aminokwasów: glicyny, leucyny i izoleucyny w wodach podziemnych na cmentarzach zlokalizowanych w różnych środowiskach. Przegląd Geologiczny. T. 51, nr 11, s. 962-963. Streszczenie. (zbieranie materiału w terenie, zebranie literatury, pisanie tekstu, udział – 70 %)
 23. Żychowski J., Lach J., Kolber M., 2005. Zróżnicowanie zawartości glicyny, leucyny i izoleucyny w wodach podziemnych na cmentarzach zlokalizowanych  w różnych podłożach. [w:] "Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce", v. III. Red. Burchard J., wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 281-290. (rozwinięcie streszczenia, pisanie tekstu, przedstawienie wyników i wnioski, poprawa, udział – 70 %)
 24. Żychowski J., 2004. Zawartości pierwiastków w przypowierzchniowym poziomie gleb w środowisku masowych grobów. Komisja Nauk Geograficznych, PAN w Krakowie. Sprawozdania z Posiedzenia Komisji. /referat wygłoszony 23 X 2003 r/.
 25. Żychowski J., Lach J., Kolber M., 2005. Wpływ podłoża masowego pochówku z II wojny światowej na chemizm wód gruntowych. Przegląd Geologiczny. T. 53, nr 11, s 1079-1080. Streszczenie. (zamontowanie piezometru, zbieranie materiału w terenie, zebranie literatury, pisanie tekstu, poprawa, udział – 70 %)
 26. Żychowski J., Lach J., Kolber M., 2007. Wpływ podłoża z masowym pochówkiem z II wojny światowej na skład chemiczny wód gruntowych. [w:] "Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce", v. IV. Red. Ziułkiewicz M., wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 349-359. (zebranie literatury, pisanie tekstu, udział – 70 %)
 27. Żychowski J., 2005. Wpływ masowego grobu na zawartość wybranych bakterii i związków organicznych w wodzie gruntowej. Przegląd Geologiczny, t. 53, nr 11, s. 1079.        
 28. Żychowski J. Kolber M., 2005. Zróżnicowanie zawartości cynku w glebach w strefie progowej Karpat. [w:] Struktury i procesy społeczno - gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych. Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Szczeciński. Szczecin. Oficyna IN PLUS. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego "Geograficzne aspekty badań morza i wybrzeża". Szczecin - Świnoujście 9 - 11. 06. 05, s. 97-99. (koncepcja, zbieranie materiału w terenie, zebranie literatury, pisanie tekstu, poprawa, udział – 90 %)
 29. Żychowski J. 2006. The effect of abiotic environment on Cu content in soil on the example of urbanized area. Ecological chemistry and engineering, 13, s. 591-596.
 30. Żychowski J., Pawlikowski M., Lach J., 2006. Produkty dekompozycji szczątków organicznych na przykładzie masowego grobu w Niepołomicach. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne. Kwartalnik AGH. Geologia, 32, 2, s. 203-225. (koncepcja, zbieranie materiału w terenie, zebranie literatury, pisanie 2/3 tekstu, poprawa, udział – 70%)
 31. Mączyńska M., Pawlikowski M., Żychowski J., 2006. Wyniki badań mineralogicznych i chemicznych grobu 104 i jego otoczenia. Cmentarzysko kultury wielbarskiej Babi Dół-Borcz, powiat Kartuzy. Pomorania Antiqua. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, tom XXI, s. 249-263. (poprawa i dopisanie fragmentu tekstu, część literatury problemu, udział – 20 %)
 32. Żychowski J., 2007. Wpływ masowego grobu na zawartość wybranych związków organicznych w wodzie gruntowej. [w:] "Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce", v. IV. Red. Ziułkiewicz M., wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 359-367.
 33. Lach J., Żychowski J., 2006. Antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego. [w:] Kiryk F., Lach J., (red.). Brzesko. Dzieje miasta i regionu. Urząd miejski w Brzesku. s. 1037-1057. (zebranie materiału, opracowanie, poprawa, udział – 50 %)
 34. Żychowski J., 2007. Delimitation of zinc and copper concentration in Bochnia soil. Ecological chemistry and engineering. V. 14, No. 1, s. 91-97.
 35. Żychowski J., 2008. Wpływ masowych grobów z I i II wojny światowej na środowisko przyrodnicze. Prace Monograficzne 190. Wyd. Nauk. AP Kraków, ss. 306.
 36. Żychowski J., 2009. Zawartość pierwiastków w wybranych elementach środowiska przyrodniczego otoczenia masowego grobu położonego w Puszczy Niepołomickiej, Acta Scientiarum Polonorom, Formatio Circumiectus 8 (3-4), s. 41-54.
 37. Żychowski J., 2010. Hydrografia [w:] Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii UP im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, (red.)  Zb. Zioło, Zb. Długosz. Wyd. Naukowe UP w Krakowie, s. 79-86.
 38. Żychowski J., 2010. Wpływ krakowskich cmentarzy na środowisko przyrodnicze. Przegląd Geograficzny 82, 3, s. 409-433.
 39. Żychowski J., 2010. Wpływ wybranych cmentarzy i masowych grobów  z I i II wojny światowej na występowanie bakterii w wodach podziemnych, [w:] Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, v. VI, red. Ziułkiewicz M., Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2010, s. 131-142.
 40. Żychowski J., 2010. Przegląd wyników badań prowadzonych na świecie nad wpływem cmentarzy na chemizm wód podziemnych, [w:] Antropogeniczna transformacja środowiska przyrodniczego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Lachowi, red. Wilczyńska-Michalik W., Wydawnictwo Attyka, Kraków, 2010, s. 67-90.
 41. Żychowski J., 2011. Geological aspects of decomposition of corpses in mass graves from WW1 and 2, located in SE Poland, Environmental Geology. DOI 10.1007/s12665-010-0867-x, Springer, First online, ss. 20. Environmental Earth Sciences: Volume 64, Issue 2 (2011), Page 437-448.
 42. Żychowski J., 2011. The impact of cemeteries in Kraków on the natural environment – selected aspects. Geographia Polonica, 84, 1, 13-32.
 43. Żychowski J., 2012. Impact of cemeteries on groundwater chemistry: A review. Catena, 93, pp. 29-37. http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2012.01.009
 44. Pociask-Karteczka J., Żychowski J. 2014. Powodzie błyskawiczne (flash floods) - przyczny i przebieg. [w:] Monografie Komisji Hydrologicznej PTG - t. 2, (red.) Ciupa T., Suligowski R., Woda w miescie. Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2014. s. 213-227.
 45. Żychowski J. 2014. Conditios favoring the occurrance of Ignis Fatuus phenomenon over a mass graves in Niepołomice (S Poland). Procedia - Social and behavioral Sciences, 120, 347 - 355.
 46. Żychowski J., Bryndal T., 2014. Impact of cemeteries on groundwater contamination by bacteria and viruses - a review. Journal of Water and Health, in press, IWA Publishing 2014. doi:10.2166/wh.2014.119 Available online 10 September 2014.

 Książki

Żychowski J.,2008. Wpływ masowych grobów z I i II wojny światowej na środowisko przyrodnicze”. Prace Monograficzne 190. Wyd. AP Kraków 2008, 1 – 305.

 

Referaty i postery wygłoszone na konferencjach.

Streszczenia zamieszczone w materiałach konferencyjnych lub pokonferencyjnych.

 1. Żychowski J., 1994. Referat, "Ekonomika zasobów wodnych z odpływów gruntowych na przykładzie małych zlewni w rzeźbie rusztowej". I Ogólnopolska Konferencja "Ekonomika zasobów wodnych i ochrony wód" W-wa, 21 - 22 X 1994 (materiały konferencyjne)
 2. Żychowski J., (1995). Poster, Causes of the Differentation of precipitation at Rainfall Stations Located Close to Each Other in the Dukla Beskid Mts.”, Climate Dynamics and the Global Change Perspective, International Conference, 17 - 20 October 1995, Cracow, Poland (Abstracts).
 3. Żychowski J., 1995. Referat, "Wdrażanie zasad ekorozwoju w podstawowych jednostkach samorządowych przy wykorzystaniu instrumentów prawnych”. 1996, Konferencja "Wdrażanie polityki ekorozwoju". AGH, Kraków 19 - 20 V 1995 r. (materiały pokonferencyjne 1996, s. 99-102).
 4. Żychowski J., Kolber M., Górski P., 1996. Poster,"Stan fizyko-chemiczny wód podziemnych w pobliżu cmentarzy". Ogólnopolskie Sympozjum "Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji", (materiały konferencyjne), Kraków, 26-27. 09.1996, s.165-166.
 5. Żychowski J., 1997. Referat, "Zróżnicowanie wezbrań w ekstremalnych warunkach w małych zlewniach Beskidu Niskiego". Materiały z Sympozjum Jubileuszowego, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, "Ekstremalne zjawiska meteorologiczne, hydrologiczne i oceanograficzne, 12-14 XI 1997, s. 210-211. W-wa.
 6. Żychowski J., 1998. Poster. "Ekstremalne opady ujawniają błędy w zagospodarowaniu terenu" Konferencja "Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku" PAN oddział w Krakowie 7-9 maja 1998 roku.
 7. Żychowski J., Lach J., Górski P., Kolber M., 1997. Referat, "Wstępne wyniki badań właściwości fizyko - chemicznych wód gruntowych nekropolii Polski południowo-wschodniej", X jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych, Łódź, 24-26 IX 1997. s. 66-67 (materiały konferencyjne).
 8. Żychowski J., Jan Lach, Mariusz Kolber., 1999. Referat,"Jakość chemiczna wody podziemnejw otoczeniu cmentarzy, na wybranych przykładach", XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych", Łódź, 17 - 19 XI 1999 r., s. 81-84 (materiały konferencyjne).
 9. Żychowski J., 1999. “Średnie nachylenie zlewni”.Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna Kraków - Dobczyce, 21-23 Maja 1999 r., "Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza" (materiały konferencyjne), s. 173-175.
 10. Żychowski J., 1999. Referat, "Współczynnik fizyczno-chemicznej jakości wody podziemnej w zlewniach", XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych", Łódź, 17 - 19 XI 1999 r. s. 84-85 (materiały konferencyjne).
 11. Żychowski J., 2000. Poster,"Wpływ lokalnego, holoceńskiego czynnika na jakość utworów terasy plejstoceńskiej" Sympozjum "Transformacja dolin plejstoceńskich w holocenie, strefowość i piętrowość zjawiska" Sosnowiec 13 - 14 IV 2000 (materiały konferencyjne, s. 127 - 130.
 12. Żychowski J., 2000. Referat, "Wpływ masowego grobu zlokalizowanego w utworach aluwialnych na jakość środowiska przyrodniczego". [w:] "Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia", 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 IX 2000 r., Wrocław 2000.
 13. Żychowski J., 2000. Poster, “The influence of extreme rainfallin watersheds with large forestation on river - bed processes in the Beskidy mountains”. International Sympozjum on Geomorphic response to land use changes, May 29 -2 June 2000, Smolice, Slovak Republik, s. 65 (materiały konferencyjne).
 14. Żychowski J., 2000. Referat, "Zróżnicowanie zawartości pierwiastków ciężkich w glebach i roślinach w Brzesku i jego okolicy" wygłoszony na Sympozjum w Brzesku. Sympozjum poświęcone problemom ekologicznym Brzeska.
 15. Żychowski J., Lach J., Kolber M., 2001. Referat, "Zróżnicowanie zawartości lizyny i kwasu glutaminowegow wodach podziemnych na wybranych cmentarzach w Polsce południowo-wschodniej". s. 55 -57. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych, Łódź, 15 - 16 XI 2001 r. (materiały konferencyjne).
 16. Żychowski J., 2001. Referat, Jakość wód podziemnych w gminie Nowy Wiśnicz”. 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego "Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski"; Kraków - Nowy Sącz, 26 - 30 czerwca 2002.
 17. Żychowski J., 2001. Referat: "Problem racjonalnego użytkowania ziemi w górskichregionach nadgranicznych". s. 77-80. [w:] Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd PTG. Rzeszów - Polańczyk. Referaty, Komunikaty i postery.
 18. Żychowski J., Lach J., Kolber M., 2002. Referat: "Jakość fizyczno-chemiczna wody podziemnejna Pogórzu Wiśnickim w świetle zmiany dopuszczalnych zawartości jonów w wodzie pitnej". s. 54 - 55. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych, Łódź, 15 - 16 XI 2001 r. (materiały konferencyjne).
 19. Żychowski J., Kolber M., 2003. Referat: „Zróżnicowanie składu chemicznego glebna obszarze zurbanizowanym w strefie progowej Karpat (na przykładzie gminy Brzesko)”, II Ogólnopolskie Sympozjum "Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji", Kraków - Sanok 25 - 27 IX , (materiały konferencyjne), s. 240 - 249.
 20. Żychowski J., Lach J., Kolber M., 2003. Referat: "Zróżnicowanie zawartości wybranych aminokwasów w wodach podziemnych na cmentarzach w różnych podłożach". XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. Uniwersytet Łódzki, 12 - 14. 11. 2003 r. Łódź. Przegląd Geologiczny. Tom 51, nr 11 (listopad) 2003.
 21. Żychowski J., 2003. Referat, "Zawartość pierwiastków w przypowierzchniowym poziomie gleb w środowisku masowych grobów”. Komisja Nauk Geograficznych, 23 X 2003 r. Oddział w Krakowie.
 22. Żychowski J. 2005. Poster, "The effect of abiotic environment on Cu content in soil on the example of urbanized area", X International Scientific Conference Krakow 16-17 May 2005. Metal ions and other abiotic factors in the environment". Agricultural University of Krakow, Al. Mickiewicza 21, 31 - 120 Krakow.
 23. Żychowski J. 2005. Referat, „Zróżnicowanie zawartości cynku w glebach w strefie progowej Karpat” wygłoszony w sekcji 1 "Plejstoceńskie i holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego Polski", na 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego "Geograficzne aspekty badań morza i wybrzeża". Szczecin - Świnoujście 9 - 11 06. 05.
 24. Żychowski J. 2006. Poster, “Delimitation of zinc and copper concentration in Bochnia soil”. 11th Scientific Conference on "Metal ions and other abiotic factors in the Environment, Krakow, May 15 - 16, 2006. Agricultural University of Krakow, Al. Mickiewicza 21, 31 - 120 Krakow.
 25. Żychowski J., Pawlikowski M., Lach J., 2006. Poster, „Mineralogical and geochemical phenomena of mass graves located in Niepołomice”. "Materials of 15 international Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS pt." Molecular and Physiological Aspects of Regulatory process of the Organism". June, 1-2 2006. Edited by H. Lach. Pedagogical University of Cracow.
 26. Żychowski J., Pawlikowski M., Lach J., 2007. Referat, „Wpływ wybranych cmentarzy krakowskich na środowisko”. Forum Naukowe. Nawarstwienia historyczne Krakowa. 26 X 2007 - AGH.
 27. Żychowski J., 2008. Referat, Wpływ wybranych cmentarzy i masowych grobów z I wojny na obecność bakterii w wodach podziemnych. XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. Uniwersytet Łódzki, 25 – 26 września 2008 r. Łódź.
 28. Żychowski J., 2008. Referat, "Wpływ masowego grobu na obieg pierwiastków na terasie plejstoceńskiej w Puszczy Niepołomickiej".Konferencja Jubileuszowa z okazji 40 - lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku. Szymbark, 14-16 maja 2008 r.
 29. Żychowski J., 2009.  Referat. Wpływ masowych grobów na wybrane elementy środowiska przyrodniczego. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Uniwersytet Łódzki.
 30. Żychowski J., 2010. Referat. Przegląd wyników badań prowadzonych na świecie nad wpływem cmentarzy na chemizm wód podziemnych, [w:] III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji” oraz Jubileusz 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Lacha. Streszczenia referatów i posterów oraz opis trasy wycieczki, Kraków-Sanok, 16-18 września 2010 r., Urząd Miasta w Sanoku, Kraków-Sanok, 2010, s. 15.
 31. Żychowski J., 2010. Referat. Jakość chemiczna wody podziemnej w świetle zmiany dopuszczalnych zawartości jonów w wodzie pitnej na przykładzie wybranej gminy, [w:] III  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji” oraz Jubileusz 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Lacha. Streszczenia referatów i posterów oraz opis trasy wycieczki, Kraków-Sanok, 16-18 września 2010 r., Urząd Miasta w Sanoku, Kraków-Sanok, 2010, s. 42.
 32. Żychowski J., 2010. Referat. Chemizm epigeosfery w otoczeniu masowych grobów i cmentarzy Zebranie naukowe w Sali Rady Wydziału Nauk Geograficznych na Uniwersytecie w Łodzi, 19 października 2010. r.
 33. Żychowski J. 2011. Badanie zależności pomiędzy zmiennymi ilościowymi - zawartościami pierwiastków a zmiennymi jakościowymi - właściwościami środowiska geograficznego. Warsztaty. „Antropogeniczne markery w badaniach przemian środowiska przyrodniczego”, Warszawa 9-10. 06.2011.

 34. Żychowski J., 2012. Referat. Impact of urban cemeteries on groundwater chemistry on the example of chosen cities of the world; a review. The IGC 2012 in Cologne. Session: Water in urban environments. 25-30 VIII 2012.

 35. Żychowski J., 2013. (poster) Conditios favoring the occurrance of Ignis fatuus phenomenon over a mass graves in Niepołomice (S Polnad). The 3rd International Geography Symposium - GEOMED2013. Kemer (Turcja), Procedia - Social and Behavioral Science, 120, 347 - 355.

 36. Pociask-Karteczka J., Żychowski J., 2014. (referat, Pociask-Karteczka) Powodzie błyskawiczne (flash floods) - przyczny i przebieg. [w:] Monografie Komisji Hydrologicznej PTG - t. 2, (red.) Ciupa T., Suligowski R., Woda w mieście. Instytut Geografii, Uniwesytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2014. s. 213 - 227.

 Prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy itp.

 

 1. Michalik A., Żychowski J., Lach J., Chmura J., 1980. Parametry fizjograficzne zlewni, procentowe udziały kompleksów skalnych oraz wskaźniki lesistości dla 90 zlewni Górnej Wisły i Odry. (dla Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, udział własny – 25 %).
 2. Żychowski J.,1981. Parametry fizjograficzne 36 zlewni dorzecza Raby po Dobczyce do modelu dopływu wody do zbiornika (dla Politechniki Krakowskiej, Prof. dr hab. B. Więzik).
 3. Żychowski J., Kolber M., Górski P., 1999. Ekspertyza, Wpływ cmentarza na Bielanach w Krakowie na środowisko przyrodnicze, s. 1- 6, (udział własny – 80 %).
 4. Żychowski J., 2003. Powodzie w Małopolsce. Zestawienie i literatura (we współpracy z Ost- und Mitteleuropa Instytut w Wiedniu, w projekcie mapy elektronicznej: Rozwój osadnictwa w dorzeczu Wisły w XII - XX wieku” pod kierunkiem prof. Uniwersytetu Pedagogicznego, Z. Noga).
 5. Żychowski J., 2010. Ekspertyza, Wpływ cmentarza w Staniątkach (gmina Niepołomice) na środowisko przyrodnicze, s. 1- 6,

Patenty

Żychowski J., Kawka G., 1984. Układ pomiarowy powierzchni plam barwnych tworzących obraz. Patent PRL, OPIS nr 193379, ŚWIADECTWO, udział własny – 30%