Curriculum Vitae

CURRICULUM  VITAE

DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko:                 Józef Żychowski

Data i miejsce urodzenia     20.03.1954 Jedlicze

Adres                                Os. Akademickie 2/52 31-866 Kraków

Telefon                             66-77-82-003

e-mail                              jozyk@wp.pl

stan cywilny                      żonaty, (dwoje dzieci, wnuczka)

WYKSZTAŁCENIE

1969  – 1973-Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu, prymus rocznika,

1973  – 1977-Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Geografia – 4 letnie studia magisterskie,

1975 - Primus Inter Pares (srebrna, nr 436 ), nagroda PAN im. E. Romera),

1977 - Praca magisterska na Wydziale Geograficzno-Biologicznym,

„Wpływ użytkowania terenu na rozwój młodych form dolinnych” (z wynikiem bardzo dobrym). Promotor - doc. dr Tadeusz Ziętara.

1986 - Doktorat na Wydziale Geograficzno-Biologicznym WSP w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny),

”Wpływ wybranych elementów środowiska geograficznego na odpływy w małych zlewniach Beskidu Niskiego”.

Promotor - doc. dr  Tadeusz Ziętara (Instytut Geografii WSP w Krakowie). Recenzenci - doc. dr hab. Zofia Pietrygowa (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie), prof. dr hab. Janina Koniar – Schaefer (Politechnika Krakowska).

 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

1977 – 1978     Asystent stażysta w Zakładzie Geografii Fizycznej IG WSP w Krakowie

1978  –  1987   Asystent, starszy asystent w Zakładzie Geografii Fizycznej IG WSP w Krakowie

1987 – 2014   Adiunkt w Zakładach, Geografii Fizycznej i Ochrony i Kształtowania Środowiska Geograficznego

2014 (I) - habilitacja na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwesytetu Jagiellońskiego

2014 (X) - profesor Uniwersytetu Pedagogicznego.

 STAŻE NAUKOWE

 1980  – 1981       Roczny staż naukowy na Politechnice Krakowskiej w Zakładzie Hydrologii.

 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZIŁEM TAKŻE W INNYCH JEDNOSTKACH:

 • Szkoła Podstawowa w Pobiedniku koło Krakowa
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Kraków,Lubelska 23,
 • Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej AP w Krakowie, Kraków ul. Ingardena 4,
 • Instytut Biologii, AP w Krakowie, Kraków, ul. Podbrzezie 3,
 • Instytut Politologii, AP w Krakowie, Kraków, ul. Podchorążych 2,
 • Instytut Fizyki, AP w Krakowie, Kraków, ul. Podchorążych 2,
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie. Tarnów, ul. Nowy Świat 30,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, ul Kasprowicza 1,
 • Niepubliczne Centrum Edukacji w Limanowej, ul. Zygmunta Augusta 8,
 • Informatyczne Centrum Edukacyjne w Myślenicach, ul. St. Żeromskiego 17,
 • Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie, Częstochowa, ul. Pułaskiego 4/6,
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Akademicka 12
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu, Wojewódzkie Placówki Doskonalenia Nauczycieli, Przemyśl, ul. Kraszewskiego 7a.

PROWADZONE ZAJĘCIA

W początkowym okresie mojej pracy na uczelni prowadziłem przez wiele lat ćwiczenia z geomorfologii oraz zgeografii fizycznej na nauczaniu początkowym. Po kilku latach pracy rozpocząłem również prowadzenie, co czynię do dziś ćwiczeń z ochrony środowiska oraz z hydrografii i oceanografii. Obecnie wykładam również hydrologię i oceanologię na geografii, biologii i sporadycznie na fizyce z geografią. Ponadto od początku prowadzę terenowe ćwiczenia przedmiotowe z hydrologii i regionalne ćwiczenia terenowe (Okolice Krakowa, Karpaty Wschodnie i Zachodnie, Tatry, Sudety, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Lubelska, Bieszczady). Z kolei w pierwszych latach pracy prowadziłem także terenowe zajęcia z geomorfologii, sporadycznie z meteorologii oraz obecnie z geografii kompleksowej.

W ostatnich kilkunastu latach prowadziłem i prowadzę również zajęcia na politologii, wykład i ćwiczenia, z ekologii, ekologii społecznej. Ponadto nieregularnie prowadziłem zajęcia z przedmiotów: specjalizacja do seminarium z geografii fizycznej, proseminarium z geografii fizycznej, ekologia krajobrazu na fizyce, geografia fizyczna, seminarium na studiach podyplomowych z geografii oraz ochrona środowiska na przyrodzie. Sporadycznie wykładałem również geografię polityczną w prywatnej wyższej szkole zawodowej. Obecnie prowadzę również wykłady: odnawialne źródła energii – studia inżynierskie z ochrony środowiska, globalne zmiany środowiska – geografia, ekologia i ochrona środowiska – turystyka, seminarium dyplomowe z przyrody – przyroda na geografii.

 WSPÓŁPRACA Z OŚWIATĄ 

 • Nauczyciel geografii w II LO w Krakowie w latach (1978/79).
 • Współpraca z Domem Kultury w Krakowie przy ul. Krowoderskiej w 1985 r.(dyplom).
 • Nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej w Pobiedniku pod Krakowem (1989/90).
 • Juror Olimpiady Geograficznej dla Szkół Średnich. (etap pisemny i finał od roku  1997).
 • Egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej (zaświadczenie nr MGE/1220/02).
 • Przewodnik wycieczek szkolnych i prelegent o studiach geograficznych dla maturzystów.
 • Autor przewodnika wycieczkowego i przewodnik wycieczki w Beskid Niski na Zjeździe PTG w Nowym Sączu w roku 2002.
 • Referat w Polskim Towarzystwie Geograficznym pt. „Rowerem przez Vyhorlat” 2009.

 DOROBEK NAUKOWY

Dorobek zawarty jest w 33 pracach recenzowanych, 2 pozycjach książkowych (w jednej rozdział) oraz 28 pozycjach w postaci materiałów konferencyjnych i w 2 ekspertyzach dotyczących lokalizacji cmentarzy. Ponadto, dwa artykuły są w druku, trzy w recenzji oraz dwa na ukończeniu. Moje prace są oparte o badania terenowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych, a niektóre z nich bazują na wieloletnich pomiarach i obserwacjach. W swoich badaniach poza opisem jakościowym proponowałem i stosowałem miary ilościowe. Poszukiwałem zależności pomiędzy różnymi parametrami elementów środowiska. Uzyskane wyniki, starałem się weryfikować tam, gdzie było to możliwe.

Praca habilitacyjna pt. „Wpływ masowych grobów z I i II wojny światowej na środowisko przyrodnicze” podejmuje po raz pierwszy w skali świata problem wpływu masowych grobów na środowisko. Dotyczy ona podstawowego problemu geograficznego jakim są skutki antropogenicznego oddziaływania na środowisko. Oryginalna w tej pracy jest również metodyka opracowania wyników. Problem wpływu masowych grobów na środowisko nie był dotychczas rozpatrywany w Polsce, a nawet na świecie. W kilku państwach, np. w Australii, Brazylii, Portugalii, RPA, Wielkiej Brytanii ,USA, Kanadzie, Niemczech i w Polsce prowadziło lub prowadzi badania nad wpływem cmentarzy na wody w strefie saturacji i rzadko aeracji.

Po uzyskaniu stopnia doktora opublikowałem 2 artykuły w języku angielskim (po 6 punktów każdy). Moje prace były prezentowane na 29 konferencjach i publikowane na wielu Uniwersytetach w Polsce: Łódzkim, Jagiellońskim, Wrocławskim, Toruńskim, Śląskim, Rzeszowskim, Szczecińskim, Pedagogicznym oraz na AGH i w PAN. Szereg prac publikowałem w polskich czasopismach (Wiadomości Ziem Górskich, Przegląd Geologiczny, Pomorania Antiqua, Ekonomia i Środowisko, Ecological chemistry and engineering, Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, Przegląd Geograficzny, Environmental Earth Sciences).

 • Problematyka własnych badań naukowych w latach 1987 – 2010:

Mierniki cech i właściwości środowiska

 • wskaźnik rozwinięcia powierzchni,
 • wskaźnik przestrzennego rozmieszczenia cech elementów środowiska geograficznego w zlewniach,
 • miernik regionalnej fizyczno-chemicznej  jakości wody do picia.

Ocena ilościowo-jakościowa środowiska geograficznego,

 • ocena środowiska zlewni metodami ilościowymi.

Wpływ elementów środowiska geograficznego na odpływy w małych zlewniach

 • czasy koncentracji fal wezbraniowych w zależności od opadów,
 • zależność odpływów od opadów atmosferycznych.

Zróżnicowanie odpływów gruntowych w rzeźbie rusztowej,

 • charakterystyki odpływów wód gruntowych,
 • krzywe regresji,
 •  wpływ środowiska na parametry krzywych regresji,
 • badanie zależności zasobów wód gruntowych od właściwości środowiska.

Wpływ antropopresji na procesy korytowe,

 • przyczyny erozji wgłębnej w Karpatach,
 • zmienność erozji wgłębnej w czasie.

Zmienność opadów na posterunkach opadowych położonych w sąsiedztwie,

 • częstość dni z deszczem o różnej wysokości opadu,
 • całkowita liczba dni z deszczem,
 • ilość wody z dobowych opadów o różnej wysokości, 
 • ilość wody z dobowych opadów o różnym czasie trwania, częstość opadów dobowych o różnym czasie trwania,
 • zmienność wysokości dziennych opadów w okresach trwania deszczów powyżej 5 dni.

Wdrażanie zasad ekorozwoju w podstawowych jednostkach samorządowych,

 • instrumenty prawne narzędziem obywatela w obronie zasad ekorozwoju,
 • zalesianie w połączeniu z wylesianiem zagrożeniem dla środowiska.

Monografie i przewodniki wycieczkowe,

 • ocena stanu środowiska geograficznego,
 • dominanty charakterystyk środowiska geograficznego.

Przestrzenne zróżnicowanie zawartości pierwiastków w podłożu w zależności od rodzaju działalności człowieka,

 • przestrzenna zmienność zawartości Cu i Zn w wybranych jednostkach samorządowych,
 • obieg Zn i Cu w strefie progu Pogórza Karpackiego,
 • zróżnicowanie zawartości pierwiastków w charakterystycznych środowiskach,
 • zależność zawartości Cu i Zn od właściwości środowiska geograficznego.

Jakość wód gruntowych w zależności od środowiska geograficznego,

 • zróżnicowanie chemizmu wody podziemnej w zależności od właściwości środowiska wybranego regionu,
 • antropogeniczne zanieczyszczenia wód gruntowych.

Wpływ cmentarzy na jakość wód podziemnych,

 • zawartości różnych jonów oraz związków organicznych w wodach podziemnych pod cmentarzami i masowymi grobami,
 • zawartości aminokwasów w wodach podziemnych pod cmentarzami,- chemizm wód gruntowych w otoczeniu cmentarzy,
 • bakteriologia wód podziemnych pod masowymi grobami i w ich otoczeniu.

Wpływ masowych grobów na chemizm podłoża,

 • koncentracje pierwiastków w osadach  masowych grobów,
 • związki chemiczne w zasypisku ponad pochówkami,
 • mineralogiczno-petrograficzna ocena osadów miejsc pochówków,
 • zależność zawartości wybranych produktów dekompozycji pochówków od właściwości środowiska,
 • obieg pierwiastków w środowisku masowych grobów.

Wpływ masowych grobów na chemizm wód podziemnych.

Warunki środowiskowe towarzyszące zjawisku świecących obłoków nad masowym grobem.

Zespołowe prace badawcze

Badania nad wpływem cmentarzy na chemizm wód gruntowych rozpocząłem w ramach zakładu Ochrony i Kształtowania Środowiska Geograficznego. W badaniach tych uczestniczyli: kierownik zakładu - prof. dr hab. Jan Lach, pracownik inżynieryjno – techniczny, który odpowiadał za analizy – chemik, mgr Mariusz Kolber oraz na samym początku asystent - mgr Paweł Górski. Współpraca ta rozwijała się powoli z braku środków finansowych. 

Badania dotyczące masowych grobów rozpocząłem przy wsparciu chemika - mgr Mariusza Kolbera, który umożliwił wykonanie badań laboratoryjnych. Samodzielnie przygotowałem koncepcję pracy, zebrałem materiał oraz opracowywałem wyniki. Inny zespół powstał przy opracowywaniu problemów mineralogiczno-petrograficznych występujących w zasypisku i osadach w otoczeniu masowego grobu w Niepołomicach. W badaniach tych uczestniczył także prof. dr hab. Maciej Pawlikowski (AGH). Zainicjował on także inną współpracę pod kierunkiem prof. dr hab. Marią Mączyńską z Uniwersytetu w Łodzi.  Zaowocowała ona nowym problemem badawczym dotyczącym chemizmu zasypiska i osadów w otoczeniu pochówku z okresu wczesnego średniowiecza w Babim Dole koło Kartuz.

DOŚWIADCZENIA NAUKOWE I BADAWCZE

 1. Aktywne uczestnictwo (z referatem lub posterem) w 31 konferencjach, sympozjach naukowych w tym organizowanych przez:
 • - 6 zjazdów, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Toruń, Kraków, Szklarska
 • Poręba, Nowy Sącz, Rzeszów, Szczecin (4 referaty, materiały konferencyjne),
 • - 5 konferencji, Uniwersytet Łódzki (7 referatów),
 • - 4 konferencje, Akademia Pedagogiczna w Krakowie (3 referaty, 2 postery),
 • - 2 konferencje, Akademia Rolnicza w Krakowie (postery),
 • - 2 konferencje, Uniwersytet Jagielloński (materiały konferencyjne),
 • - 2 konferencje, Polska Akademia Nauk (poster, referat),
 • - 1 konferencja "Ekonomika zasobów wodnych i ochrona wód" w Warszawie (referat)
 • - 1 forum, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie (referat),
 • - 1 konferencja "Wdrażanie polityki ekorozwoju", AGH  Kraków (referat),
 • - 1 sympozjum, Uniwersytet Śląski w Sosnowcu (poster),
 • - 1 sympozjum, Polskie Towarzystwo Geofizyczne w Warszawie (referat),
 • - 1 sympozjum, Urząd Miasta w Brzesku (referat),
 • - 1 International Sympozjum on Geomorphic response to land use changes, w Smolicach, Słowacka Akademia Nauk, (materiały konferencyjne),
 • - 2 wystąpienie na komisji, Komisja Nauk Geograficznych PAN w Krakowie (referaty 1987, 2003).
 • - 1 warsztaty, Uniwersytet Warszawski (referat).
 1. Uczestnictwo w zagranicznej wymianie pracowników i studentów w Związku Radzieckim, Niemczech i Wielkiej Brytanii.
 2. Opieka nad badaniami terenowymi magistrantów.
 3. Przynależność do stowarzyszeń naukowych
 • National Geographic Society (Amerykańskie Towarzystwo Geograficzne 1984 - 1987),
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne (od 1995),
 • Polskie Towarzystwo Geofizyczne (od 1996).

 Doskonalenie zawodowe

 • Roczny staż naukowy w Zakładzie Hydrologii na Politechnice Krakowskiej, 1 X 1980 r. do 30 X 1981 r.,
 • Udział w Szkole Geomorfologicznej w Szymbarku (1983),
 • Udział w Seminarium "Warsztaty Hydrologiczne" Jabłonna (1985),
 • Kurs języka angielskiego dla początkujących 1.03.92 - 20.12.94 (świadectwo), speak up - 6 poziom,
 • Udział w kursie programu komputerowego Neural Network organizowanym przez firmę Statsoft, 1998 r.,
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w hydrologii. Warsztaty hydrologiczne Kraków UJ i AGH. Kraków, 28 - 29 V 1998 r.,
 • Warsztaty geomorfologiczne i hydrologiczne na Pogórzu Karpackim. Łazy Instytut Geografii UJ, 1998 r.,
 • X Szkoła "Fizyka z elementami agrofizyki, "Fizyczne właściwości gleby a rozwój roślin - metody badań". 22 - 23 IX 1998 r., Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie.

 UMIEJĘTNOŚCI

 • znajomość języków obcych: j. rosyjski w stopniu dostatecznym, j. angielski w stopniu biernym (obecnie na kursie), j. niemiecki w stopniu podstawowym,
 • obsługa komputera: swobodna praca z programami Word, Excel, Statistica, Power  Point, Corel Draw,
 • prawo jazdy kat. B, w przeszłości karta kwalifikacyjna.

 NAGRODY

 • Rektora WSP (1980, 1988, 2014),
 • Nagrody jubileuszowe (1997, 2002, 2007).

ODZNACZENIA

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1999),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003),
 • Złoty Krzyż Zasługi (2010).